Srpski   English

NAJNOVIJE NEKRETNINE

KLJUČNE REČI

Uslovi_poslovanja

OPŠTE ODREDBE POSLOVANJA
AGENCIJE ANA-STAN SMEDEREVSKI PUT 1V, 11130 BEOGRAD, ZVEZDARA, PIB 104631263

1.1
Opštim uslovima poslovanja uređuje se poslovni odnos između privrednog društva Panfinel Doo, PJ Ana-Stan Agencija za nekretnine PIB 104631263 MB 20203714, kao posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Ana-Stan), sa jedne strane i nalogodavca, sa druge strane.
1.2
Nalogodavac je svako fizičko ili pravno lice koje sa Ana-Stan agencijom zaključi ugovor o posredovanju. Nalogodavac može da bude prodavac, kupac, zakupodavac i zakupac nepokretnosti. Nalogodavac može zaključiti ugovor o posredovanju i preko punomoćnika. Pod uslovom da dođe do realizacije pravnog posla prometa ili zakupa nepokretnosti, a takav pravni posao predstavlja direktnu posledicu posredovanja, nalogodavcem se, ukoliko neko od tih lica zaključi takav pravni posao, imaju smatrati i nalogodavčev punomoćnik, supružnik, vanbračni partner, krvni srodnik po pravoj liniji, brat ili sestra, kao i pravno lice u kome nalogodavac ima vlasnički udeo, upravljačka prava, te pravo zastupanja kao zakonski i/ili statutarni zastupnik, prokurista ili punomoćnik po zaposlenju. (u daljem tekstu: Nalogodavac)
1.3
Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti je delatnost koja obuhvata poslove pronalaženja i dovođenja u vezu sa Nalogodavcem druge ugovorne strane, koja bi sa Nalogodavcem pregovarala o zaključenju, odnosno zaključila ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti, a koji se obavljaju uz novčanu naknadu. Materijalizacija posla posredovanja ogleda se u dovođenju Nalogodavca u vezu sa trećim licem sa kojim je, nakon pregovora, Nalogodavac zaključio pravni posao za koji se posredovalo, pa se u tom smislu, ima smatrati da je Ana-Stan agencija dovela u vezu Nalogodavca sa trećim licem ukoliko je neposredno odveo ili uputio Nalogodavca na razgledanje određene nepokretnosti, odnosno odveo ili uputio treće lice na razgledanje Nalogodavčeve nepokretnosti, ukoliko je organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica radi pregovora za zaključenje pravnog posla, te ukoliko je Nalogodavcu saopštio ime i/ili neki od podataka za kontakt (telefon, adresu, e-mail) trećeg lica ili ga je uputio na tačnu lokaciju nepokretnosti u vezi sa kojom je Nalogodavac, kasnije, zaključio pravni posao. (u daljem tekstu: Posredovanje) Smatraće se da je Posredovanje izvršeno i ukoliko Nalogodavac sa trećim licem, sa kojim ga je Ana-Stan agencija dovela u vezu, zaključi drugi pravni posao u odnosu na onaj za koji se vršilo Posredovanje, pod uslovom da se takav pravni posao zaključuje sa istom svrhom koju bi imao pravni posao za koji se Posredovalo. Smatraće se da je Posredovanje izvršeno i ukoliko pravni posao za koji se Posredovalo Nalogodavac ne zaključi direktno sa trećim licem sa kojim ga je Ana-Stan agencija  dovela u vezu, već to učini sa punomoćnikom, supružnikom, vanbračnim partnerom, krvnim srodnikom po pravoj liniji, bratom ili sestrom tog trećeg lica, kao i sa pravnim licem u kom to treće lice ima vlasnički udeo, upravljačka prava, te pravo zastupanja kao zakonski i/ili statutarni zastupnik, prokurista ili punomoćnik po zaposlenju.
1.4
Prometom nepokretnosti se, pored prenosa prava svojine na nepokretnosti (u celini ili idealnog dela), imaju smatrati i lizing nepokretnosti, kao i prenos vlasničkih udela u privrednom društvu koje je imalac prava svojine na nepokretnosti za koju se Posredovalo. (u daljem tekstu: Promet)
1.5
Ugovor o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti predstavlja ugovor čija je forma i čiji su obavezni elementi utvrđeni Zakonom, a koji zaključuju Ana-Stan agencija  i Nalogodavac. Ugovor o posredovanju se može zaključiti i u formi tipskog posredničkog naloga koji sadrži sve, za tu vrstu ugovora, Zakonom propisane elemente. (u daljem tekstu: Ugovor o posredovanju)
1.6
Zaključenjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je sa odredbama Opštih uslova poslovanja upoznat, da ih je u potpunosti razumeo i da je sa njima u svemu saglasan.
1.7
Ana-Stan agencija  ima pravo da, ugovorom o potposredovanju, prenese svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, a to pod uslovom da se Nalogodavac sa tim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju.
1.8
Opšti uslovi poslovanja predstavljaju sastavni deo Ugovora o posredovanju.
1.9
Na sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja, shodno se primenjuju odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Zakon) i odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.2. OBAVEZE Ana-Stan agencije kao Posrednika
2.1
Ana-Stan agencija se, u zavisnosti od vrste pravnog posla za koji se vrši Posredovanje, obavezuje da će:
Zaključiti sa Nalogodavcem Ugovor o posredovanju,
Nastojati da pronađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem treće lice koje bi sa Nalogodavcem pregovaralo o zaključenju, odnosno zaključilo pravni posao koji je predmet Ugovora o posredovanju,
Nalogodavcu dati objektivno mišljenje o ceni ili iznosu zakupnine nepokretnosti, a u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu i drugim relevantnim okolnostima,
Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji je Promet, odnosno zakup predmet Posredovanja i Nalogodavca naročito upozoriti na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u odgovarajuće registre nepokretnosti, upisana prava (terete) na predmetnoj nepokretnosti, postojanja prava preče kupovine i ograničenja pravnog prometa predmetne nepokretnosti u skladu sa posebnim propisima,
Vršiti tržišnu prezentaciju nepokretnosti na uobičajen način,
Omogućiti razgledanje nepokretnosti,
Posredovati u pregovorima uz nastojanje da dođe do realizacije pravnog posla za koji se Posreduje,
Čuvati podatke o ličnosti Nalogodavca i, po pisanom nalogu Nalogodavca, čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti i/ili podatke o pravnom poslu za koji se Posreduje,
Obaveštavati Nalogodavca o svim okolnostima koje su od značaja za realizaciju pravnog posla za koji se Posreduje, a koje su Ana-Stan agenciji bile ili su mu morale biti poznate.
2.2
Ana-Stan agencija će, ukoliko to Ugovorom o posredovanju bude posebno utvrđeno, Nalogodavcu pružiti i druge, dodatne usluge povezane sa pravnim poslom za koji se vrši Posredovanje, a za šta se može ugovoriti posebna naknada.
2.3
Ana-Stan agencija odgovara za štetu koja za Nalogodavca nastupi usled krajnje nemarnog postupanja Ana-Stan agencije, odnosno postupanja Ana-Stan agencije protivno načelu savesnosti i poštenja.

3. OBAVEZE NALOGODAVCA
3.1
Nalogodavac se, u zavisnosti od vrste pravnog posla za koji se vrši Posredovanje, obavezuje da će:
Zaključiti sa Ana-Stan agencijom Ugovor o posredovanju,
Obavestiti Ana-Stan agenciju o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje Posredovanja,
Dostaviti Ana-Stan agenciji tačne podatke o nepokretnosti (uključujući i podatke o svim eventualnim upisanim i neupisanim teretima i drugim pravnim i/ili materijalnim nedostacima, odnosno okolnostima koje bi onemogućile, znatno otežale ili ograničile vršenje prava koja se stiču pravnim poslom za koji se Posreduje, odnosno mirnu i korisnu državinu), svim uslovima prodaje ili zakupa, kupoprodajnoj ceni i iznosu zakupnine, te, ukoliko ih je opredelio, podatke o lokaciji, strukturi, površini i okvirnoj ceni ili zakupnini koju je spreman da plati za traženu nepokretnost,
Uredno i bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja promene, obaveštavati Ana-Stan agenciju o svim promenama koje se tiču posla za koji se vrši Posredovanje, a naročito o svim promenama koje se tiču nepokretnosti (o promeni cene i/ili drugih uslova prodaje, o upisu određenih promena, tereta i/ili zabeležbi u registar nepokretnosti i o svim drugim okolnostima koje mogu ili bi mogle da utiču na realizaciju pravnog posla za koji se Posreduje), kao i o činjenici da je zaključio pravni posao čija je svrha bilo Posredovanje, da je onemogućen ili da je odustao od namere da zaključi pravni posao za koji se vrši Posredovanje,
Po zaključenju Ugovora o posredovanju, bez odlaganja, Ana-Stan agenciji dati na uvid originale isprava kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti i predati Ana-Stan agenciji, za potrebe vođenja evidencija o Posredovanju, njihove fotokopije, a neposredno pred eventualno zaključenje pravnog posla (predugovora ili ugovora), i overene fotokopije tih isprava,
Ukoliko je nepokretnost čiji je Promet ili zakup predmet Posredovanja u susvojini ili zajedničkoj svojini, Ana-Stan agenciji, najkasnije u trenutku otpočinjanja pregovora, dostaviti punomoćje ili saglasnost suvlasnika, odnosno lica sa kojim ima pravo zajedničke svojine na nepokretnosti, za zaključenje pravnog posla za koji se Posreduje,
Ukoliko je nepokretnost čiji je Promet predmet Posredovanja ujedno i predmet prava preče kupovine po bilo kom osnovu, Ana-Stan agenciji, najkasnije u trenutku otpočinjanja pregovora, dostaviti dokaz o tome da je nepokretnost prethodno ponudio imaocima prava preče kupovine i informaciju pod kojim uslovima je takvu ponudu učinio,
Ana-Stan agenciji ili licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla za koji se Posreduje, omogućiti razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme,
Pristupiti zakazanom razgledanju nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme,
Svojim potpisom na odgovarajući obrazac Ana-Stan agencije potvrditi izvršeno razgledanje nepokretnosti,
Omogućiti Ana-Stan agenciji da učestvuje u pregovorima oko eventualnog zaključenja pravnog posla za koji se Posreduje i uredno obaveštavati Ana-Stan agenciju o toku pregovora ukoliko su se pojedini koraci u tim pregovorima preduzimali bez prethodnog znanja ili prisustva Ana-Stan agencije
Čuvati kao poslovnu tajnu podatke iz ponude koju mu je dostavio Ana-Stan agencija
Isplatiti Ana-Stan agenciji ugovorenu posredničku naknadu i, ukoliko je to posebno ugovoreno, isplatiti mu naknadu za dodatne usluge i nadoknaditi mu druge, ugovorene troškove nastale u vezi sa Posredovanjem.
3.2
Ukoliko je Nalogodavac sa Ana-Stan agencijom zaključio Ugovor o posredovanju kao prodavac nepokretnosti ili kao kupac nepokretnosti, a nakon pregovora sa trećim licem sa kojim ga je Ana-Stan agencija dovela u vezu, zaključi pravni posao razmene nepokretnosti, smatraće se da je Ugovor o posredovanju zaključio kao prodavac i kupac nepokretnosti istovremeno, a takav pravni posao će se, u smislu prava Ana-Stan agencije odnosno obaveze Nalogodavca na isplatu posredničke naknade, tretirati kao dva odvojena pravna posla Prometa nepokretnosti.
3.3
Ukoliko Nalogodavac Ugovor o posredovanju zaključi protivno načelu savesnosti i poštenja ili, za vreme važenja Ugovora o posredovanju, ne ispuni neku od ugovorenih obaveza postupajući protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da Ana-Stan agenciji nadoknadi troškove nastale tokom vršenja Posredovanja, a najviše do visine iznosa posredničke naknade koja bi bila isplaćena za izvršeno Posredovanje.
3.4
Nalogodavac odgovara za štetu koja za Ana-Stan agenciju nastupi usled činjenice da je dostavio netačne, odnosno da nije uopšte ili nije blagovremeno dostavio tačne podatke o nepokretnosti ili o drugim okolnostima koje utiču ili bi mogle uticati na vršenje Posredovanja, odnosno na zaključenje pravnog posla za koji se vrši Posredovanje.

4. EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE
4.1
Ana-Stan agencija i Nalogodavac mogu u Ugovor o posredovanju uneti klauzulu o ekskluzivnom posredovanju, kojom se Nalogodavac izričito obavezuje da, u ugovorenom roku, neće angažovati drugog posrednika za Posredovanje u vezi sa određenom nepokretnošću.
4.2
Ukoliko za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju, Nalogodavac, u vezi sa nepokretnošću za koju je pravo ekskluzivnog Posredovanja dao Ana-Stan agenciji, zaključi pravni posao za koji je Posredovao drugi posrednik, dužan je Ana-Stan agenciji, na ime naknade štete, isplatiti iznos ugovorene posredničke naknade.
4.3
Nalogodavac se odriče prava na jednostrani otkaz Ugovora o posredovanju sa klauzulom o ekskluzivnom posredovanju, odnosno na jednostrani otkaz same klauzule o ekskluzivnom posredovanju.
4.4
Zaključenjem Ugovora o posredovanju sa klauzulom o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je prethodno posebno upozoren na njeno značenje i pravne posledice ugovaranja takve klauzule.

5. POSREDNIČKA NAKNADA , DODATNE USLUGE I TROŠKOVI
5.1
Obaveza isplate ugovorene posredničke naknade za Nalogodavca nastupa u trenutku realizacije pravnog posla za koji se Posredovalo, konkretno, u trenutku kada Nalogodavac sa trećim licem zaključi ugovor o Prometu ili zakupu nepokretnosti. Ukoliko, u konkretnom slučaju, zaključenju ugovora prethodi zaključenje predugovora o Prometu ili zakupu nepokretnosti, u trenutku zaključivanja takvog predugovora za Nalogodavca, po pravilu, nastupa obaveza isplate jedne polovine ugovorene posredničke naknade, dok obaveza isplate druge polovine ugovorene posredničke naknade nastupa u trenutku zaključenja ugovora o Prometu ili zakupu nepokretnosti. Ugovorom o posredovanju se može utvrditi i obaveza Nalogodavca da i u slučaju zaključivanja predugovora o Prometu ili zakupu nepokretnosti Ana-Stan agenciji isplati posredničku naknadu u celosti. Ukoliko, nakon zaključivanja predugovora o Prometu ili zakupu nepokretnosti, ipak ne dođe do zaključivanja ugovora o Prometu ili zakupu nepokretnosti zbog toga što je realizacija pravnog posla postala nemoguća, zbog toga što je treće lice odustalo od nameravanog pravnog posla i zaključivanja ugovora o Prometu ili zakupu nepokretnosti ili zbog toga što su se na strani Nalogodavca stekle objektivne okolnosti usled kojih je prinuđen da odustane od realizacije pravnog posla i zaključivanja ugovora o Prometu ili zakupu nepokretnosti, a pri tome nije postupao protivno načelu savesnosti i poštenja, Ana-Stan agencija će Nalogodavcu izvršiti povraćaj isplaćene posredničke naknade. Obaveza isplate posredničke naknade za Nalogodavca nastupa bez obzira da li su predugovor o Prometu ili zakupu nepokretnosti ili ugovor o zakupu nepokretnosti overeni u sudu i bez obzira da li je ugovor o zakupu nepokretnosti sačinjen u pisanoj formi. Rok za isplatu posredničke naknade, ukoliko Ugovorom o posredovanju nije drugačije utvrđeno, iznosi tri dana.
5.2
Ukoliko Ugovorom o posredovanju nije drugačije utvrđeno, posrednička naknada, po pravilu, iznosi:
Za Posredovanje u Prometu nepokretnosti - 3 % od ugovorene kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno, u slučaju Posredovanja sa klauzulom o ekskluzivnom posredovanju - 1,5 % od ugovorene kupoprodajne cene nepokretnosti, a u oba slučaja, najmanje 750 EUR u dinarskoj protivvrednosti,
Za Posredovanje u zakupu nepokretnosti - 50 % vrednosti ugovorene mesečne zakupnine, a najmanje 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Ana-Stan agencija zadržava pravo da, ceneći okolnosti konkretnog slučaja, Nalogodavcu ponudi ugovaranje drugog, nižeg iznosa posredničke naknade od iznosa utvrđenog Opštim uslovima poslovanja, kao i ugovaranje posredničke naknade u fiksnom iznosu.
5.3
Na zahtev Nalogodavca, Ana-Stan agencija će, pored obaveza utvrđenih Zakonom i Opštim uslovima poslovanja, za vrednost posredničke naknade, bez naplaćivanja dodatne naknade, sačiniti nacrt predugovora i/ili ugovora o pravnom poslu za koji se vrši Posredovanje, prisustvovati sudskoj overi predugovora ili ugovora i prisustvovati primopredaji nepokretnosti. Ana-Stan agencija zadržava pravo da Nalogodavcu ponudi da mu, pored navedenih, bez naknade pruži i druge dodatne usluge, o čemu sam odlučuje uzimajući u obzir sve okolnosti pravnog posla za koji se vrši Posredovanje, a što će se utvrđivati samim Ugovorom o posredovanju.
5.4
Ana-Stan agencija će, ukoliko Ugovorom o posredovanju to bude posebno utvrđeno, Nalogodavcu, na njegov zahtev, pružiti i dodatne usluge, a za koje mu pripada pravo na posebnu naknadu i to naročito:
Pribavljanje odgovarajućih potvrda, uverenja i izvoda,
Zastupanje u upravnom i/ili poreskom postupku (ishodovanje dozvola/odobrenja, sprovođenje uknjižbe i/ili drugih upisa u odgovarajuće registre, priprema i podnošenje poreskih prijava i zahteva za povraćaj PDV-a),
Posredovanje u postupku po aplikaciji za odobravanje stambenog kredita,
Upravljanje zakupom nepokretnosti,
Sprovođenje promena kod pružalaca komunalnih, telekomunikacionih i usluga distribucije električne energije.
Iznos posebne naknade za navedene ili druge ugovorene dodatne usluge koje bi, u skladu sa Ugovorom o posredovanju, Ana-Stan agenciji pružio Nalogodavcu, utvrđuje se u skladu sa posredničkom satnicom, a može se, prema okolnostima konkretnog slučaja, utvrditi i u fiksnom iznosu.
Posrednička satnica utvrđuje se na dinarsku protivvrednost iznosa od 50 EUR.
5.5
U posredničku naknadu i naknadu za dodatne usluge, odnosno u posredničku satnicu, nisu uračunati troškovi sudskih i/ili drugih taksi, naknada i bankarskih provizija (troškovi transfera sredstava) i oni padaju na teret Nalogodavca.
5.6
Ana-Stan agencija će, ukoliko to bude posebno utvrđeno Ugovorom o posredovanju, Nalogodavcu pružiti i uslugu prezentacije nepokretnosti na tržištu na način koji prevazilazi uobičajenu prezentaciju, a sve pod uslovima, na način i za naknadu koji će se, u skladu sa zahtevima i potrebama Nalogodavca, posebno utvrđivati za svaki konkretan slučaj.
5.7
Rok za isplatu, naknade za ugovorene dodatne usluge i naknade za uslugu prezentacije nepokretnosti na tržištu na način koji prevazilazi uobičajenu prezentaciju, ukoliko Ugovorom o posredovanju nije drugačije utvrđeno, iznosi tri dana od dana ispostavljanja računa za izvršene usluge.
Rok za isplatu naknade troškova učinjenih u vezi sa pružanjem neke od usluga, ukoliko Ugovorom o posredovanju nije drugačije utvrđeno, iznosi tri dana od dana kada je učinjeni trošak nastao.
Ana-Stan agencija zadržava pravo da, uzimajući u obzir okolnosti konkretnog slučaja, od Nalogodavca zatraži akontaciju sredstava potrebnih za izvršenje neke od posebno ugovorenih usluga, kao i za podmirenje troškova koji padaju na teret Nalogodavca.
5.8
Sva plaćanja prema Ana-Stan agenciji vrše se u dinarima, odnosno u dinarskoj protivvrednosti iznosa iskazanog u devizama. Svi obračuni za iznose iskazane u devizama vrše se po srednjem kursu NBS važećem na dan isplate. Sve isplate se vrše, ili na blagajni - u sedištu Ana-Stan agencije, ili doznakom, odnosno odgovarajućim nalogom, na tekući račun Ana-Stan agencije broj 310-163872-96  gde se kao primalac navodi Ana-Stan agencija, Beograd, ul. Porečka br 11.
5.9
Za svaku izvršenu naplatu posredničke naknade, druge ugovorene naknade ili troškova, Ana-Stan agencijia će Nalogodavcu izdati fiskalni i drugi odgovarajući račun u skladu sa važećim propisima.


6. ROK I PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU
6.1
Ukoliko Ugovorom o posredovanju nije drugačije utvrđeno, smatra se da je Ugovor o posredovanju zaključen na period od godinu dana.
6.2
Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva protekom roka na koji je zaključen, zaključenjem pravnog posla za koji se Posredovalo ili otkazom datim u pisanom obliku ili u elektronskom obliku, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina. Otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, a proizvodi pravno dejstvo od trenutka dostavljanja. Jednostrani otkaz Ugovora o posredovanju sa klauzulom o ekskluzivnom posredovanju i/ili jednostrani otkaz same klauzule o ekskluzivnom posredovanju ne proizvodi pravno dejstvo do proteka roka na koji je Ugovor o posredovanju sa klauzulom o ekskluzivnom posredovanju zaključen, odnosno do proteka roka na koji je ugovorena sama klauzula o ekskluzivnom posredovanju.
6.3
Ukoliko nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju, usled otkaza Nalogodavca, a u roku od mesec dana od dana prestanka važenja Ugovora o posredovanju, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posredovanja Ana-Stan agencije, dužan je da Ana-Stan agenciji isplati ugovorenu posredničku naknadu u celosti.


7. ZAVRŠNE ODREDBE
7.1
Ana-Stan agencija podatke o nekretninama koje se nude na tržištu dobija od Nalogodavaca i/ili od drugih posrednika i ne može se, osim u slučaju krajnje nemarnog postupanja, smatrati odgovornim za istinitost i tačnost tako dobijenih podataka, kao ni za aktuelnost same ponude.
7.2
Kao punovažne imaju se smatrati samo one izmene i/ili dopune Ugovora o posredovanju koje su izvršene u pisanoj formi.
7.3
Ana-Stan agencija će nastojati da svaki eventualni spor proistekao iz Ugovora o posredovanju, sa Nalogodavcem reši mirnim putem, sporazumom, a sve u duhu dobrih poslovnih običaja. Ukoliko do sporazumnog rešenja spora ipak ne dođe, ugovara se mesna nadležnost stvarno nadležnog suda prema sedištu Ana-Stan agencije.
7.4
Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu 01.01.2014. godine i važe do donošenja novih opštih uslova poslovanja, a pravno dejstvo u odnosu na Nalogodavca proizvode danom zaključenja Ugovora o posredovanju.
Ana-Stan agencija zadržava pravo da, bez prethodne najave, u svakom trenutku može izvršiti izmene i/ili dopune Opštih uslova poslovanja ili doneti nove opšte uslove poslovanja.
U slučaju izmena i/ili dopuna Opštih uslova poslovanja ili donošenja novih opštih uslova poslovanja, uz Ugovore o posredovanju zaključene pre izmene ili donošenja novih, ostaju na snazi Opšti uslovi poslovanja važeći u trenutku zaključivanja Ugovora o posredovanju, osim odredaba koje bi bile u suprotnosti sa određenim imperativnim normama pozitivnog zakonodavstva. U tom slučaju, moguća ništavost ili nepotpunost pojedinih odredaba neće imati za posledicu ništavost ili poništenje Ugovora o posredovanju u celini i on, u preostalom delu ostaje na snazi, a Ana-Stan agencija i Nalogodavac se obavezuju da, postupajući u skladu sa načelom savesnosti i poštenja, bez odlaganja pristupe zaključenju aneksa kojim bi se ništave i/ili nepotpune odredbe Ugovora o posredovanju zamenile punovažnim i potpunim.
Opšti uslovi poslovanja biće istaknuti na vidnom mestu u poslovnim prostorijama, u sedištu Ana-Stan agencije i biće objavljeni na zvaničnoj "web" prezentaciji Ana-Stan agencije, a njihov štampani primerak se uručuje Nalogodavcu u trenutku zaključivanja Ugovora o posredovanju.
Ana-Stan agencija, BeogradC E N O V N I K  Agencije Ana-Stan

posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene, i
iznajmljivanja nekretnina

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u procentima odukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cene
Najviša ukupna provizija 4%
Najniža ukupna provizija 3%

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje 2%a ne manja od 500 EUR udinarskoj protivvrednosti

KUPOVINA
Provizija za posredovanje prilikom kupovine 2%a ne manja od 500 EUR udinarskoj protivvrednosti


ZAMENA
Prilikom zamene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zameni,
a procenat se računa od vrednosti nekretnine koju je strana stekla zamenom  => 1,5%


ZAKUP

IZNAJMLJIVANJE  ZAKUP– provizija od zakupodavca

50%  => Ugovori potpisani ugovor do 24 meseca (dve godine)
75%  => Za zakup trajanja od 24 do 36 meseci ili u slučaju plaćanja zakupa godinu dana unapred
100%  => Ugovori potpisani od 36 meseci i više

UNAJMLJIVANJE  ZAKUP– provizija od zakupca
50%    =>  Ugovori potpisani do 24 meseca (dve godine)
75%  => Za zakup trajanja od 24 do 36 meseci ili u slučaju plaćanja zakupa godinu dana unapred
100%  =>  Ugovori potpisani od 36 meseci i višeOvi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu 01.01.2015